วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สพฐ. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจําปี 2565

                         
 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจําปี 2565 โดยมี นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

         

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง ครู เพื่อเข้ารับการพิจารณา เป็นครูดีเด่น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในแต่ละปีจะเป็นผู้เขียน เรียงความเรื่อง “ครูในดวงใจ” เพื่อเสนอรายชื่อครูเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเป็นลําดับแรก

ทั้งนี้ สศช. ได้เสนอรายชื่อครูจากนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 11 จํานวน 58 ราย และได้ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. ดําเนินการแจ้งครูที่มีรายชื่อดังกล่าวและดําเนินการกลั่นกรองรายชื่อครูที่ส่งข้อมูลประกอบการ พิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ และจัดส่งรายละเอียดข้อมูลให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ เพื่อดําเนินการต่อไป

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษ พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่เข้าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษ พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่เข้าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย กล่าวรายงาน ณ หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา (Competency)

ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา (Authentic Learning)

ระยะที่ 3 การจัดทำและนําเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา (Strategy Formulation)

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพจริง และสามารถจัดทำและนําเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...