การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

 

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางปรารถนา ปวงนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) คณะครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้พบว่า อาคารเรียน “เจริญผล” โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) มีความทรุดโทรมเนื่องจากเป็นอาคารเก่าแก่ และได้รับผลกระทบจาก ”อุทกภัย“ ซึ่งปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมโดยเร็ว จึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการแก้ปัญหา และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาจากโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ จำนวน 10 โรงเรียน และได้รับรายงานว่าบางโรงเรียนยังขาดแคลนครูธุรการ ห้องเรียน ห้องน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหา และจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

สพฐ. จับมือ 62 ผอ.สพม. สร้างความเข้มแข็งพี่เลี้ยง ยกระดับมาตรฐานการศึกษา เตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินนานาชาติ

  

 


                              

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และรับฟังการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA จากผู้อำนวยการ สพม. ทั่วประเทศ โดยมี นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการที่ปรึกษา สพฐ. นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางศึกษา รวมถึงผู้อำนวยการ สพม. จำนวน 50 คน รองผอ. สพท จำนวน คน ศึกษานิเทศก์ กว่า 120 คน  และนักวิชาการศึกษาและบุคลากรของ สพฐ. จาก สำนัก ได้แก่ สทศ. สวก. สบว. สบม. ศนฐ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เป็นการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแผนการดำเนินงานยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน PISA 2025 ต่อที่ประชุม

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย การยกระดับผลประเมิน PISA เป็นเรื่องที่พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการยกระดับผลประเมิน PISA นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลางและเขตพื้นที่ ในการร่วมกันวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลประเมิน PISA 2025 ให้สูงขึ้น โดยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับผลประเมิน PISA 2025 และขับเคลื่อนตามแผนขับเคลื่อนฯ อย่างจริงจัง ทั้งการจัดการเรียนการสอนให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบตามแนว PISA ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และควรสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทย ซึ่งผลจากการประเมินจะเป็นข้อมูลชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศเราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ

ทางด้าน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ขอให้ ผอ.เขตพื้นที่ร่วมผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งประเทศ และเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2025 ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจาก สพม. ที่มีโรงเรียนที่มีผล PISA 2022 มากกว่าค่าเฉลี่ย OECD เพื่อช่วยเหลือทั้งโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนขยายโอกาสที่มีผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย PISA 2025 เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศ ขณะที่ ผอ.สพม. ศึกษานิเทศก์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าใจข้อสอบตามแนว PISA ทั้งรูปแบบและรายละเอียดผลการประเมิน จึงจะสามารถดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ระดับเขต ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนได้ เพื่อใช้ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนส่งเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนต่อไป

อีกส่วนที่สำคัญ คือ ทางเขตพื้นที่ต้องมีข้อมูลผู้เรียนที่ถูกสุ่มในการสอบ PISA 2025 และการจัดการเรียนรู้ต้องสอนให้ผู้เรียนรักการอ่าน จับประเด็น สามารถคิดวิเคราะห์ได้ บูรณาการความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งตัวชี้วัดนี้ได้ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) อยู่แล้ว หากผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรฯ ก็จะส่งผลให้การประเมิน PISA อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชม ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกท่าน ที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ และเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ขอบคุณผอ.เขตพื้นที่ และศึกษานิเทศก์ ในการร่วมสร้างพลังในการขับเคลื่อนในครั้งนี้  อีกทั้งยังเห็นถึงการนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ รมว.ศธ. และนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา โครงการ “Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันให้เด็กไทย”

 

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา จากนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) มูลค่า 103,293,766 ล้านบาท ให้แก่นักเรียน จำนวนกว่า 4,000 โรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ลคความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอบคุณแทนน้องๆ นักเรียนที่ได้ทุนทุกคน ตามที่พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญสองข้อ คือ เรียนดีและมีความสุข เรียนดีหมายถึงทุกคนจะเรียนดีได้ เด็กทุกคนต้องเรียนและผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งทุกคนที่ได้รับทุนอยู่ในข้อนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่เหนือกว่าความดีก็คือความสุข โดยปัจจุบันเราพบว่าเด็กๆ ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจครอบครัว ปัญหาสังคม รวมทั้งปัญหาการเมือง และปัญหาความมั่นคงกระทบกับเด็กทั้งหมด ซึ่งแม้เด็กๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ในภาวะปัจจุบันก็อาจจะทำให้ติดขัดบ้าง ทางเราก็จะพยายามดูแลในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้เด็กได้เรียนดีและมีความสุขโดยถ้วนหน้า เพราะเด็กๆ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ
.
“การให้ทุนกับน้องๆ นักเรียนในวันนี้ ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าต่อการสร้างอนาคตของประเทศชาติ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางโรงเรียนที่ได้รับทุน ขอขอบคุณบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) นำโดยคุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถือเป็นการให้ที่มีคุณค่าและมีความยั่งยืน นักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืน และสร้างประเทศชาติของเราให้เท่าทันกับประเทศอื่นในโลกยุคปัจจุบันต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
.
ด้านนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดทำโครงการ “Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันให้เด็กไทย” ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และหวังว่านักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะได้นำไปต่อยอดและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
.
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ “Aerosoft Give Scholarships” จนแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสานฝันแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ได้ใช้เป็นทุนในการต่อยอดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต
.
ทั้งนี้ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Aerosoft ที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นเลิศทางด้านการออกแบบและการผลิตรองเท้าที่มีคุณสมบัติ หนุนอุ้งเท้า (Arch Support) และรองรับกับสรีระของเท้า เพื่อความสบายและสุขภาพเท้าที่ดีของผู้สวมใส่ทุกคน ซึ่งโครงการนี้ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งคุณภาพชีวิต และอนาคตของเด็ก ๆ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศ เป็นทุนที่มอบให้ในลักษณะให้ฟรี โดยไม่มีพันธะผูกมัดใดๆ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สพฐ. รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ แต่งม่วงสะพรั่งงามเต็มพื้นที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรักปีนี้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในวันแห่งความรัก ซึ่งไม่จำกัดเพียงความรักของคู่รักเท่านั้น แต่สามารถแสดงออกถึงความรักต่อครอบครัว พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน บุคคลที่เคารพนับถือ รวมถึงความรักต่อสถาบันหลักของชาติ โดยในส่วนของ สพฐ. ได้รณรงค์การใส่เสื้อผ้าสีม่วงไปยังข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกสำนัก และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ข้าราชการและบุคลากรของ สพฐ. ได้สานพลังร่วมใจกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในองค์กรอย่างเหนียวแน่น

.
ทั้งนี้ สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงส่งเสริมงานด้านการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยเริ่มจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ระยะที่ทรงงานการศึกษามากว่า 40 ปี จึงทรงเชี่ยวชาญด้านการศึกษาอย่างมาก จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติในฐานะ “เจ้าฟ้านักการศึกษา”
..................................................................................................................................................

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

งาน “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 3

  ด้วยคณะกรรมการจัดงานประกอบด้วย สมาคมเมโลเดียน สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันจัดงาน “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ ที่มีคุณลักษณะครบ 4 ประการ ได้แก่ วิชาการ คุณธรรม - จริยธรรม สังคม และกิจกรรม (ดนตรี กีฬา ศิลปะ) เพื่อเข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 จำนวน 39 รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ MCC HALL ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สพฐ. .


              วันที่ 15 มกราคม 2567 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” พร้อมล่ามภาษามือ

  ขอเชิญชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” พร้อมล่ามภาษามือ


      ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา📌 รับชมถ่ายทอดสดผ่าน 2 ช่องทาง

👉👉  เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา”  

https://fb.watch/pv8AePrLOM/?mibextid=YWBbQZ


👉👉  YouTube Channel “คุรุสภา” 

https://www.youtube.com/live/vIHv4DT4hNU?si=pJ6HMst6gdB45dNV

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช...