วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผอ.สอ.สพฐ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อน รร.คุณภาพของชุมชน รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง และ รร.Stand Alone ณ จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในสภาพจริง 

.

โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ณ โรงเรียนวัดพระฝาง และโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในปี 2565 

.

ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ณ โรงเรียนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด และโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone ในปี 2565


วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

สอ. กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 วันที่ 25 มกราคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด สอ. กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องประชุม สอ.4/2-2 เป็นห้องพุทธบูชา สำหรับพุทธศาสนิกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยเปิดให้กราบสักการะทุกวันในเวลาราชการ ณ อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สพฐ. ประชุมพิจารณาหน้าที่และอำนาจของสำนักตามแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม


.
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพิจารณาหน้าที่และอำนาจของสำนักตามแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ว3) ของ สพฐ. พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณ มาบรรยายพิเศษและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของแต่ละสำนัก โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการกลุ่มทุกสำนัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

สาร สอ.ศธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

            สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งสาร สอ.ศธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ให้สมาชิกรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ รวมทั้งสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

            สอ.ศธ. ได้รวบรวมเนื้อสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อาทิ 

                "สารประธานกรรมการ"

                 "มอง....สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

                "ดอกไม้พุ่มเข้าพรรษา 

                 "New Normal คำนี้คืออะไร

                "สมุนไพรไทยใช้เป็นหายป่วย 

                 "ชุมเห็ดไทย

               เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สพฐ. ระดมความคิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดกับสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 
.
นายธีร์ ภวังคนันท์ เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานส่วนกลาง เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตการณ์ขึ้น จะต้องทําหน้าที่ในการบริหารและสั่งการหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยที่งานไม่หยุดชะงัก พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยจากเหตุต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันมีการเกิดเหตุการณ์จากภัยต่าง ๆ ขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับวิกฤติการณ์ได้อย่างทันท่วงที สพฐ. จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ สพฐ. ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร สพฐ. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนด จัดทํารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ทุกด้าน รวมถึงขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. พร้อมคัดเลือกสถานศึกษานําร่องเป็นต้นแบบ การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตการณ์ โดยมุ่งหวังจะสร้างความรู้และความตระหนักด้านการจัดการความปลอดภัย ให้นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไป
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ป.ป.ส. เชิญเยาวชนอายุ 15-24 ปี ประกวด Short Clip ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers)
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) โดยดําเนินการจัดการประกวดวีดิทัศน์สั้น (Short Clip) ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อสร้างการรับรู้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่ปลอดภัยบนสังคมออนไลน์ ในการทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างพลังการมีส่วนร่วมปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก รู้จักคุณค่าในตนเอง และมีเครือข่ายคุณภาพ
.
สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจะจัดการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 – 5 คน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563
.
ทั้งนี้ สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.savezonenonewface.com สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม Office of the Narcotics Control Board: Ministry of Justice (YouthTubers) เบอร์โทรศัพท์: 092 744 6099, 065 965 8255 E-Mail: admin@savezonenonewface.com และ LINE: @savezonenonewface

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รมว.ศธ. – เลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ปี 63

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยตรวจดูความพร้อมด้านสุขอนามัยของโรงเรียน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน การรับประทานอาหาร และการทำกิจกรรม ให้เหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19นี้ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ต่างก็มีปัญหาที่แตกต่างกัน แต่ในเรื่องความปลอดภัย สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่มีข้อที่น่ากังวลมากกว่า เนื่องด้วยจำนวนนักเรียน และจำนวนห้องเรียน อาจจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบปกติเต็ม 100% ได้ ตัวอย่างเช่นโรงเรียนโยธินบูรณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมวันนี้ก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบเหลื่อมวันกัน โดยนักเรียนที่จัดกลุ่มเป็นเลขคู่กับเลขคี่จะสลับกันมาเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ ตามมาตรการเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน ซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบคือห้องเรียนที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีนัก หรือการแบ่งเวลาเรียนและเวลาพัก ให้นักเรียนมีเวลาพักมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมใจกันทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ในการเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19มากที่สุด

“ผมมั่นใจว่าการเลื่อนเปิดภาคเรียนมาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทำให้เรามีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ได้ หากเกิดการติดเชื้อโควิด-19ในโรงเรียนขึ้นมาจริงๆ เราก็สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนแอร์หรือออนไลน์ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาบ้างในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน รวมทั้งเรื่องอุปกรณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน แต่ในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความยืดหยุ่นกับโรงเรียนทั่วประเทศในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจเรื่องการเรียนการสอน ทว่าหากมีเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ต้องให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาร่วมตัดสินใจด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของการตรวจเยี่ยมในวันนี้ ถือว่าแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่ถือว่ามีความพร้อมอยู่แล้ว ส่วนในกรณีที่หากเกิดการระบาดในโรงเรียน ทางสาธารณสุขจังหวัดจะเข้าไปประเมินสถานการณ์ให้ ว่าเด็กได้มีการเช็กอินผ่าน‘ไทยชนะ’เข้ามาโรงเรียนเมื่อไหร่ ถ้ามาวันแรกครั้งแรกแล้วพบตั้งแต่หน้าโรงเรียนก็ทำการส่งต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ แต่หากเด็กเดินทางไปมาหลายจุดในโรงเรียน ก็จะดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง แล้วให้หน่วยงานสาธารณสุขประเมินว่าควรจะหยุดเรียนทั้งห้อง ทั้งชั้น หรือทั้งโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจ

“ส่วนในเรื่องการเรียนของเด็กเราพยายามจะจัดให้ครบถ้วนทุกรูปแบบที่สามารถทำได้ ทั้งแบบเรียนในห้องเรียน 100% (onsite) แบบเรียนออนไลน์ (online) และแบบผสมผสาน (onsite+online) ตามข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูในชั้นเรียนนั้น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องนี้แล้ว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ผอ.สอ.สพฐ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อน รร.คุณภาพของชุมชน รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง และ รร.Stand Alone ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพ...