วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผอ.สอ.สพฐ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อน รร.คุณภาพของชุมชน รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง และ รร.Stand Alone ณ จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในสภาพจริง 

.

โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ณ โรงเรียนวัดพระฝาง และโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในปี 2565 

.

ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ณ โรงเรียนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด และโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone ในปี 2565


สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...