การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

สพฐ. รับมอบแอลกอฮอล์เจลชนิดพกพา ร่วมป้องกัน (COVID-19) จากธนาคารออมสิน

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รับมอบแอลกอฮอล์เจลชนิดพกพา สําหรับทําความสะอาดมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนางรสิ แหวนทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากธนาคารออมสิน จำนวน 1,800 ชิ้น โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สพฐ. ส่วนกลาง และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาทิ การลดจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) การจัดให้มีจุดคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าในตัวอาคาร การทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ปฏิบัติราชการ เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินงานได้มีการนำเอาแอลกอฮอล์เจลเข้ามาใช้ประโยชน์ในหลายกิจกรรม ดังนั้นจึงขอขอบคุณธนาคารออมสิน ที่ให้การสนับสนุนแอลกอฮอล์เจลชนิดพกพา เพื่อใช้สำหรับล้างมือ จำนวน 1,800 ชิ้นนี้ โดย สพฐ. จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการต่อไป
.
นางรสิ แหวนทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้จัดทําแอลกอฮอล์เจลขนิดพกพา สําหรับทําความสะอาดมือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามมาตราฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด สําหรับฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยมีความประสงค์จะมอบให้ สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตร และให้การสนับสนุนกิจกรรมของธนาคารออมสินด้วยดีตลอดมา สําหรับนําไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานในสังกัด หรือบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช...