วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สพฐ. จัดประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ครั้งที่ 1/2562 "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 420 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีสำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ ผอ.สพท. ได้รับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ ผอ.สพท. ทั่วประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


“สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายข้อมูลด้านต่างๆ โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลและสภาพปัจจุบัน รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อตอบโจทย์ของการประชุม “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยใช้ฐานข้อมูลและปัจจัยด้านบวกเป็นหลัก เช่น จุดแข็ง โอกาส และความเป็นไปได้ในการพัฒนาจากบริบทปัจจุบันในยุคดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนั้นยังได้อภิปรายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เจตคติของครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษาทั่วไป รวมถึงสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ระบบการเปลี่ยนผ่านหรือการส่งต่อเด็กพิเศษ และการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ทั้งหมดนี้เพื่อให้ ผอ.สพท. ได้นำข้อมูลเชิงคุณภาพของพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตมาเป็นฐานในการอภิปรายโดยนำเสนอในรูปแบบพื้นที่ เพื่อนำนวัตกรรมที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว 
ข่าว อัจฉรา ปชส.สพฐ.


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล รับฟังปัญหาความก้าวหน้า ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานไตรมาส 3นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,ศึกษาธิการภาค 7 ,ศึกษาธิการจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสานฝันฯ เขตละ 2 คน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตละ 2 คน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขตละ 2 คน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพิเศษอื่นๆ เขตละ 1 คน และบุคลากร ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และยังแบ่งกลุ่มประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อประมวลข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาในโครงการ ฯ ต่างๆ ของการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งปัญหา ขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยช่วงบ่ายของวันนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะมารับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
พงศ์สัณห์ อุ่นอก / 📸ภาพ 📃ข่าว
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกติดตามมีจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด โรงเรียนบ้านควนดิน และโรงเรียนบ้านปะแดลางา ทั้ง 4 โรงเรียนนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน DLTV โรงเรียนที่เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่ทำการเรียนการอสนแบบปกติ
.
ในการนี้คณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ภาคใต้) สตผ.สพฐ. และนางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ภาคตะวันออก) สตผ.สพฐ. ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับการเตรียมความพร้อมโรงเรียนจะต้องมีความสะอาด โครงการอาหารกลางวันให้เกิดความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดอาหารกลางวันของสพฐ. ภาวะโภชนาการของนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอน และเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ตรวจเช็คสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย อีกทั้งในปีการศึกษานี้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะต้องเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเป็นปีการศึกษาแรก ดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องครูและสื่อการเรียนการสอนด้วย รวมถึงนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส่วนกลุ่มโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครู การติดตั้งโทรทัศน์ระบบการรับสัญญาณ จานดาวเทียม อุปกรณ์การเรียนในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดด้วย ว่ามีการเตรียมความพร้อมโรงเรียนจะต้องบริหารจัดการและแนวปฏิบัติแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างชัดเจน ในการติดตาม ฯ ครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ใช้แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ (google form) 2 ฉบับ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ฉบับ และสำหรับโรงเรียน 1 ฉบับ โดยตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่คุณภาพที่มากยิ่งขึ้น


สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...