การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .

  นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566 โดยมี นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักส่วนกลางที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ส่วนกลาง) เข้าร่วม ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร และผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล (Zoom Meeting, OBEC Channel)

.

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

.

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นมาตรฐาน ให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรี 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีกรอบการประเมินใน องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) โดยประเมินปีละ ครั้ง

.

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใช้กรอบแนวทางการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นการประเมินหลัก และได้มีข้อสั่งการให้ทุกสำนักที่เกี่ยวข้อง บูรณาการตัวชี้วัดในการประเมินองค์รวมร่วมกัน เพื่อลดภาระครูและลดภาระการรายงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เหลือน้อยที่สุด

.

สพฐ. โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงตามนโยบายและจุดเน้นระดับ กระทรวงศึกษาธิการ และระดับ สพฐ. แผนปฏิบัติราชการฯ ของ สพฐ. ตลอดจนกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการที่รองรับการเป็นระบบราชการ 4.0 และได้กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ครอบคลุมการบริหารงานด้านแผนงาน การเงินการบัญชีการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาองค์การ สามารถใช้ตอบการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด ผลลัพธ์การดำเนินการ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและบูรณาการการปฏิบัติงานของ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการพัฒนาองค์กรเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ราชการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

 


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” เปิดโครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพม.นครสวรรค์

.


วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการมีวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

.

ดร.พัฒนะ กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับ การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย การดำเนินงานทางวินัย และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นการลดข้อคลางแคลงสงสัย จึงไม่ก่อให้เกิดปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ จึงนับได้ว่าเป็นโครงกาที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

.

ผมขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะที่ได้ดำเนินการให้มีโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และขอขอบคุณผู้เข้ารับการพัฒนา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้นำความรู้ ที่ได้จากท่านวิทยากรไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประเทศชาติต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

.

ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการนี้ ได้จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงตามแผนแม่บทฯ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป้าหมาย เพื่อการอำนวยความยุติธรมให้เป็นไปโดยเสมอภาค โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในงานทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนที่กำหนด อันจะเป็นการลดปริมาณคดีที่เกิดขึ้นใหม่ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมสกุล ณ บางช้าง รองอธิบดีศาลปกครองระยอง และทีมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว

 


สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช...