วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สพฐ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ถวายแจกันดอกไม้พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กิจกรรมสร้างการรับรู้ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

   


เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และภาคีเครือข่าย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด”

โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติดและบทพูดเสียงตามสายโรงเรียน ได้จากลิงก์ 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1meqcB3iHHcvB1WobkVmkJR5jElFLp9V9  หรือ คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง


วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 7
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 7 จำนวน 80 คน คณาจารย์ สจว.สปท. และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ มีระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รวม 4 เดือน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วประเทศ

สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริต มีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่องานของตนเองที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงานนำไปสู่ความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปสพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...