วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษ พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่เข้าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษ พร้อมมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่เข้าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย กล่าวรายงาน ณ หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา (Competency)

ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา (Authentic Learning)

ระยะที่ 3 การจัดทำและนําเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา (Strategy Formulation)

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพจริง และสามารถจัดทำและนําเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นปร...