การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

“1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”

1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
.........................................
ภายหลังการประชุม ครม. สัญจรที่ราชภัฏลำปาง ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โรงเรียนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน มีที่ตั้งอยู่ในเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนตำบลแม่เมาะ มีการคมนาคมสะดวก คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และโรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
.
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
............................

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช...