วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศธ. ย้ำ เปิดภาคเรียน ‘14 มิ.ย.’ ไม่บังคับให้มา รร.

 


กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน เปิดเรียนตามกำหนดการเดิม 14 มิ.ย. เน้นย้ำ รร. ต้องเลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัย ไม่บังคับว่าต้องมาจัดการเรียนในสถานที่ของ รร.

.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่ 14 มิ.ย. 64 โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามแนวทางที่กระทรวงฯ ได้เคยประกาศไป รูปแบบ ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และหากสถานศึกษาใดต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE หรือเป็นการเรียนที่โรงเรียน จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวังในพื้นที่นั้น ๆ

.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง เน้นย้ำอีกว่า อยากให้สังคมเข้าใจตรงกันว่าการเปิดเทอมไม่ได้มีเพียงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ON-SITE) เท่านั้น แต่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะถือเป็นการนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่า รูปแบบได้

.

ทั้งนี้ การเปิดเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องตัดสินใจให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่ เพราะความเสี่ยงในการแพร่ระบาดฯ ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หากพื้นที่ไหนสามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ก็ไม่ควรจำกัดสิทธิ์หรือลดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก แต่ถ้าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง หากต้องจัดการเรียนการสอนขึ้น จะต้องมีการเลือกรูปแบบที่มีความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างสูงสุด

 


สพฐ. แจงการสอนออนไลน์ ย้ำต้องเลือกการสอนที่เหมาะกับนักเรียน

  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ชี้แจงกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งลงข้อความว่ามีคุณครูให้ผู้ปกครองถ่ายภาพเด็กขณะเรียนออนไลน์ โดยต้องเป็นภาพที่เด็กเรียนออนไลน์ผ่านทางโทรทัศน์เท่านั้น ขณะที่ผู้ปกครองแจ้งว่าเด็กสะดวกเรียนออนไลน์ผ่านยูทูบมากกว่า เพราะเนื้อหาการเรียนแบบเดียวกัน แต่สามารถกดหยุดได้หากนักเรียนตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจ และผู้ปกครองสามารถสอนลูกควบคู่ไปด้วยกันได้ ทำให้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์ถึงความไม่ยืดหยุ่นของนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On Site) ได้ ทาง สพฐ. จึงกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประกอบด้วย เรียนผ่านระบบโทรทัศน์ (On-Air) เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-Demand) เรียนแบบถ่ายทอดสด (Online) เรียนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ โดยมีหนังสือราชการและการประชุมชี้แจงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยพิจารณาจากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับครูและนักเรียน เพื่อเป็นการลดภาระที่เกินความจำเป็น หรือก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นได้ 


ขณะที่การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ได้มอบหมายให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมีเครื่องมือการวัดผล ประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ของ สพฐ. ที่ได้แจ้งให้โรงเรียนรับทราบ 


นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับเหตุการณ์ที่ครูใช้การประเมินด้วยภาพถ่ายการเรียนออนไลน์ผ่านทางโทรทัศน์ DLTV นั้น เป็นวิธีการส่วนบุคคลของครูแต่ละท่าน โดยเปิดโอกาสให้ประเมินในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่ง สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯติดตามหาสาเหตุของการรายงานดังกล่าว


 “ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าว ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการประชุม Video Conference กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 แล้ว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เสมา 1 มอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมทางไกล เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick Win) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ สพฐ. ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ได้มาพบกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ตนขอฝากในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก จึงขอเน้นในเรื่องของการยืดหยุ่น การปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ เพื่อให้เป็นการเรียนที่นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด ขณะนี้ตนได้พูดคุยกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการว่า ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบนี้ เราจะสามารถดำเนินการให้มีคุณภาพและจับต้องได้อย่างไร ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในส่วนของทั้งองค์ความรู้และทักษะชีวิต เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้เด็กไม่สามารถเรียนในรูปแบบปกติได้ อาจทำให้ไม่สามารถเรียนรู้องค์ความรู้ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการปรับเพื่อให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยในหลักสูตรฐานสมรรถนะจะมีเรื่องของการเรียนแบบ Active Learning ที่จะเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ซึ่งในโรงเรียนหลายแห่งมีพื้นที่การเกษตรก็จะได้ทำในส่วนนี้อยู่แล้ว คุณครูสามารถนำกิจกรรมเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการสอนได้ เช่น คุณครูอาจจะนำสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเชื่อมโยงให้เด็กเขียนเรียงความ หรือเล่าเรื่องราวว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างไร เด็กได้เรียนรู้อะไรจากสถานการณ์เหล่านี้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปกลุ่มสาระวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา เป็นต้น 
.
ในเรื่องของวัคซีน เนื่องจากคุณครูเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีความใกล้ชิดกับนักเรียน ที่ผ่านมาทางกระทรวงฯก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดและได้เรียนนายกรัฐมนตรีให้ทราบ ทางนายกฯเองก็ได้ให้การฉีดวัคซีนกับครู เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรกๆ แต่เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่คลาดเคลื่อนจากกำหนด กระทรวงฯจึงได้มีการปรับแผนเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยเร่งฉีดในพื้นที่สีเข้มก่อน แล้วจึงทยอยฉีดต่อไปจนครบทุกพื้นที่ ส่วนเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทั้งครูและนักเรียน แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 เราจึงจะเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางด้านโควิด-19 ก่อนเป็นอันดับแรก โดยดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. โดยเฉพาะโรงเรียนที่จะต้องเปิดเรียนแบบ On Site ขอให้ผอ.เขตทุกพื้นที่ได้กำชับกับทางโรงเรียน ให้ดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด สิ่งนี้ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองได้ เช่นเดียวกับเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในสถานการณ์เช่นนี้ทางกระทรวงฯมีความเข้าใจ และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองได้
.
รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากว่าเราจะยังคงต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ตนขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งคุณครู บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องและอุปสรรคต่างๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นตามบริบทและพื้นที่ ต้องไม่ตึงหรือเข้มงวดจนเกินไป เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้เกิดการเรียนรู้แบบ New Normal โดยไม่เครียดจนเกินไป ขอให้แต่ละสำนักงานเขตฯพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือเด็กต้องมีความสุข เพราะหากเด็กไม่มีความสุขแล้ว ก็ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
.
“ในช่วงเวลาแบบนี้เราต้องช่วยกันคิดว่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาต่อไปได้ ซึ่งเด็กคืออนาคตของชาติ หากเราขาดความร่วมมือร่วมใจกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ เราก็คงไม่อาจก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันได้ ในส่วนนี้กระทรวงฯพยายามจะช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ทำได้ หากมีประเด็นอะไรที่ต้องการจะทำหรือไม่เข้าใจแนวคิดในด้านไหน ทางกระทรวงฯเองยินดีที่จะช่วยกันสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไปได้” รมว.ศธ. กล่าว
.
ทั้งนี้ หลังจาก รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายในภาพรวมของกระทรวงฯแล้ว ผู้บริหารของ สพฐ. จึงได้ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาในประเด็นต่างๆ อาทิ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ชี้แจงในประเด็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเร่งด่วนการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงเรื่องการออกอากาศช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชุดสื่อ 60 และ 65 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ทิศทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมถึงแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ตามนโยบาย”เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่องการเปิดภาคเรียน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/การรายงานการตรวจสอบข่าวปลอม และระบบ e-Saraban ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมถึงโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง สร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online ปี 2564) และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สพฐ. พร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระราชินี’

               


 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ชุมชนวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ📣

  รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศ จาก วันพุธ เวลา  07.30 - 09.00  น. เป็น   วันพฤหัสบดี เวลา  07.30 - 09.00  น.   ( เริ่มตั้งแต...