วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2562 เรื่องกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562   
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2562 
เรื่องกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา และถวายความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 และสามารถดาวน์โหลด มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2562 เรื่องกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

                                        พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงห้อง
                       จัดแสดงให้มีความทันสมัย สำหรับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
                       โบราณคดี  และได้เปิดห้องจัดแสดง จำนวน 2 ห้อง เรียบร้อยแล้ว

                       ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าชมห้องจัดแสดง
                       ได้ทุกวันพุธ- อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์
                       สถานแห่งชาติ ถลาง เลขที่ 217/4 ม.3 ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ. ภูเก็ต
                      
                       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรัญญา แก้วพวง
                       เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน  หมายเลขโทรศัพท์ 076-379 895-7

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเ...