วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

สอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขาธิการ กอศ.


 

                               วันที่ 2 กันยายน 2565 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัด สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สอ.สพฐ.) ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เนื่องจาก ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยได้อนุมัติให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เพื่อดูแลพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นปร...