การขออนุญาตใช้คุกกี้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วย ที่ปรึกษา สพฐ. ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก และคณะทำงานส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน เข้าร่วมการประชุม

.

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้สืบสานพระราชปณิธาน ให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ที่เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย

.

1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง จำนวน 194 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 58 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 90 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 46 ผลงาน

2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จำนวน 280 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 89 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 125 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 66 ผลงาน

3. การมีงานทำ - มีอาชีพ จำนวน 263 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 80 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 131 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 52 ผลงาน

4. การเป็นพลเมืองดี จำนวน 221 ผลงาน แบ่งผลงานตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 65 ผลงาน ขนาดกลาง จำนวน 103 ผลงาน และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 53 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 958 ผลงาน

.

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) .

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช...