แจ้งเปลี่ยนชื่อ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

                                สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ยสท. 160000/2096 ลงวันที่ 18 พฤษ...